maanantai 20. elokuuta 2018

Mitkä ovat kuumia perunoita korkeakoulupedagogiikassa?

Opintojen työelämäläheisyys ja työelämävalmiuksien oppiminen, opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen, opettajan (digi)taitojen kehittämismahdollisuudet yhdessä toimien. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen sekä OKM:n rahoittamien kärkihankkeiden ideoimat uudet toimintamallit. Mm. näistä aiheista keskustelivat opettamisesta ja ohjaamisesta kiinnostuneet yli 500 opettajaa ja suunnittelijaa Turussa Pedaforum-päivillä 15.-16.8.2018.

KOPE-hankkeessa kehitetään korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajien kanssa. Yksi tapa on ollut vertaismentoroinnin edistäminen. Cross expertise mentorointiprosessissa (CEM) matchatut opettajaparit kehittävät yhdessä osaamistaan. Jatkossa myös varjostaminen on yksi tapa oppia uutta kevyesti joko organisaation sisällä tai eri talojen välillä. ”Eniten opitaan omassa työarjessa, ei erillisessä koulutuksessa. Varjostaminen on tuttua, mutta uutta tässä on dialogisuus. Molemmat hyötyvät: varjostaja saa uudenlaista näkökulmaa omaan työhön ja varjostettavan on myös reflektoitava miksi toimin näin”, Harri Keurulainen JAMKista korosti.

Pedaforumissa oli paikalla Jyväskylän yliopistosta ansiokkaasti useita puhujia. Opettajat kertoivat kokemuksistaan mm. työelämäopintojen sulauttamisesta opetussuunnitelmaan musiikkitieteissä, työelämälähtöisistä osaamiskokonaisuuksista avoimissa korkeakouluopinnoissa sekä 11 oppilaitoksen yhteisestä Valmiina työelämään! eli VALTE-hankeesta, jossa on kehitetty digitaalisuutta hyödyntäen opintokokonaisuus sekä helposti muihinkin opintoihin liitettävät moduulit. TeSLA-hankkeessa huomio kiinnitetään korkeakouluopintojen saavutettavuuteen digitaalisissa oppimisympäristöissä: millaisia mahdollisuuksia TeSLA-järjestelmä tuo joustavalle verkko-opetukselle sekä erityisesti vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelulle.

OKM:n kärkihankkeissa korkeakoulujen henkilöstön opetus- ja ohjausosaamista kehitetään monin eri tavoin: on rakennettu digikummiverkostoa ja tuettu kehittäjäyhteisöjä, tuotettu käänteistä opetusta videoiden avulla, jolloin lähiopetuksessa aikaa vapautuu ohjaukseen ja asioiden syventämiseen. UNIPS–hankkeessa puolestaan luodaan yliopistopedagogiikkaan digitaalista oppimisratkaisua opettajille. Jyväskylän yliopiston OHO!-hankkeet esittelivät Pedaforumissa toimintaansa: YouToo –hankkeessa vastataan yliopisto-opetuksen muuttuviin tarpeisiin kehittämällä monitieteisenä opettajayhteistyönä innovatiivisia ja teknologiatuettuja yhteisöllisen oppimisen ratkaisuja. Avoimessa yliopistossa opiskelijat on otettu mukaan verkkokurssien kehittämiseen. Lue lisää JY:n OHO!-hanketyöstä eli OKM:n erityisavustushankkeesta korkeakoulutuksen kehittämiseksi vuosina 2017-2019. Hankkeen tavoitteena luoda optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pitää huolta opiskelijasta: https://www.jyu.fi/koulutus/oho/oho-1/keski/oho

Ja kuten ennenkin: seminaarissa tapahtui koko ajan paljon rinnakkaista ja päällekkäistä. Lue lisää pdf-abstraktikirjasta: http://web.abo.fi/lc/pedaforum2018/abstracts.pdf

Muita linkkivinkkejä:
Opettajankoulutusfoorumi: perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen: http://minedu.fi/opettajankoulutusfoorumi
• Vinkki: kaikki opettajat ja ohjauksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään KOPE-Facebook –ryhmään.

keskiviikko 20. kesäkuuta 2018

Vertaisopettajien vinkkejä ja kokemuksia Moodle-kursseista

Jos et päässyt mukaan IT-palveluiden 4.6. järjestämään "Moodle toimii - oikeastiko?!" -iltapäiväseminaariin, jossa vertaisopettajat esittelivät omia verkkokurssitoteutuksiaan ja kertoivat kokemuksistaan sekä opiskelijapalautteesta, voit jälkikäteen katsoa tallenteen JY:n verkossa: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/erillis/thk/intra/moodle-seminaari (katsottavissa vain JY:n verkossa).

Tilaisuuden alussa Leena Hiltunen IT-tiedekunnassa kiteytti varttiin asiat, jotka opettajan kannattaa huomioida verkkototeutusta rakentaessaan yhtäältä opettajan ja toisaalta opiskelijan kannalta.

tiistai 29. toukokuuta 2018

Ristiinopiskelua ja siirtotenttiä


Jyväskylän yliopistossa on jo vuodesta 2010 ollut mahdollista suorittaa itsenäinen sähköinen tentti kameravalvotussa tenttiakvaariossa. Tämä on tuonut joustavutta opiskelijan opintojen suorittamiseen ja vapauttanut myös opettajien aikaa, kun ”tenttipatteristo” on ollut valmiina laadittuna etentti-järjestelmässä. Lisää toivottua joustavuutta saadaan, kun Exam-etenttijärjestelmän nelosversio julkaistiin. Uudessa versiossa on ns. siirtotentti-toiminnallisuus, joka mahdollistaa opiskelijalle oman korkeakoulun opintojakson tentin suorittamisen jonkun toisen Examia käyttävän korkeakoulun tenttitilassa. Tätä siirtotenttiä pilotoidaan kevään 2018 aikana neljän korkeakouluparin välillä: JY ja JAMK, TY ja SAMK, Tampere3 sekä UEF ja Lapin yliopisto, ja tuotantoon se on tarkoitus saada syksyllä 2018.
Siirtotentti on yksi osa OKM:n rahoittamaa ristiinopiskelun kehittäminen -hanketta, jossa toteutetaan valtakunnallinen, korkeakouluille yhteinen ristiinopiskelun malli ja järjestelmäkokonaisuus ja tietojärjestelmäratkaisu sen tukemiseksi. Toteuttavat tekniset ratkaisut ovat kaikkien korkeakoulujen hyödynnettävissä taustajärjestelmistä riippumatta. 
Ristiinpiskeluhankkeen etenemistä voi seurata hankkeen wiki-sivustolla:https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu
sekä hankkeen Facebook-sivulla: www.facebook.com/Ristiinopiskelu

tiistai 22. toukokuuta 2018

Jyväskylän ja Taideyliopiston digikummit koolla "leiritulilla" toukokuussa

Jyväskylän yliopiston 14 digikummin verkosto on kokoontunut vuoden aikana jakamaan hyviä käytäntöjä yli tiedekuntarajojen. Vinkkejä ja täsmäkysymyksiä sekä vertaistukea on lähi- ja verkkotapaamisten lisäksi jaettu aktiivisesti myös yhteisessä Yammer-ryhmässä.

Kevään aikana on vierailtu ja verkostoiduttu myös alueellisesti osallistumalla mm. Gradia-lukioiden pedapäivään. Lisäksi Taideyliopiston digitiimi vieraili toukokuun lopulla Jyväskylän yliopiston digikummien vieraina.

Taideyliopiston digikummihankkeen vetäjä Sirke Pekkilä sekä Sibeliusakatemian digitiimi olivat tutustumassa mm. Mikko Myllykosken lanseeraamaan edutorniin ja JY:n videopalveluihin. Eri talojen digikummit vaihtoivat myös innokkaasti keskenään kokemuksiaan opetusteknologian hyödyntämisestä opetuksen tukena. Sovimme, että aktiivista yhteydenpitoa jatketaan syksyllä.

keskiviikko 9. toukokuuta 2018

Opettaja toimii oppijan kompassina heutagogiassa

Opettajan kannattaa aika ajoin itsekin pysähtyä pohtimaan omia hyviä oppimiskokemuksiaan: Miten opin kaikkein eniten? Oppiminen voi olla hauskaa ja parhaimmillaan uteliaan tutkimusmatkailijan innostava kokemus, flow-tila, mutta samalla myös haasteellista edelllyttäen pinnistelyä ja vaivannäköä.

Heutagogia on yksi lähestymistapa yksilöllisen oppimisen tukemiseen. Tuolloin olennaisia kysymyksiä opiskelijalla ovat: "Mitä haluan oppia? Miten seuraan oppimistani? Miten tiedän mitä haluan oppia?" Lohjan yhteislyseon äidinkielen ja tietekniikan opettaja Mika Auramo kertoi heutagogian soveltamiskokemuksistaan Gradia-koulutuskuntayhtymän lukioiden pedailtapäivässä, johon myös JY:n digikummit saivat kutsun.

Keskeisintä heutagogiassa on, että tuetaan opiskelijoiden yksilöllisiä tavoitteita. Tuolloin opettaja uskaltaa luottaa oppijan omiin valintoihin ja oppijaa motivoi oppimisprosessissa vapaus, "saan itse päättää mitä teen".

Heutagogia ei tarkoita, että opiskelijat perehtyisivät sattumanvaraisesti mihin hyvänsä. "Tärkeät sisällöt katetaan, koska opsia seurataan", Auramo korostaa. Tässä voidaan käyttää kartta-metaforaa. "Opettaja on kompassi, joka ohjaa suuntaa, mihin opiskelija on menossa".

"Opettaja tarjoaa teemat ja oppijat voivat työskennellä muualla kuin luokassa. Usein opettaja istuu opiskelijoiden keskellä vaikka käytävällä, on käytettävissä kysymyksille - ja opettaja voi seurata koko luokan työskentelyn edistymistä esimerkiksi Pedanet-verkko-oppimisympäristöön palautuvien töiden kautta", Auramo kertoo.

Auramon opetuksessa opiskelijan tuotokset ovat kirjoitelmia: tuntipäiväkirja, oppimispväkirja tai älytunnit, jossa opiskelija voi ideoida ja nostaa pohdinnan alle itselleen tärkeitä teemoja ja kysymyksiä ikään kuin tyhjälle paperille. Olennaista on, että opiskelija treenaa juuri itselleen tarpeellisia tehtäviä, joiden äärelle opettaja yksilöllisesti opastaa. Arvostelun sijaan on tärkeää opiskelijan oma suunnittelu, pohtiminen ja opitun erittely.

Tavoitteena on siis tarjota yksittäiselle opiskelijalle arvokasta täsmäohjausta. Arvioinnissa korostuu reflektio ja oppijalle rakentuu oma oppimispolku opettajan ohjauksessa. "Tärkeää on metakognitio, joka on tässä oppimisen kolmoissilmukka: mitä pitää oppia, miten sekä mistä tietää mitä pitää oppia. Opettajan roolina on scaffolding (eli oppimisen oikea-aikainen tukeminen)".

Lue lisää: * http://bit.ly/heutagogia
* http://lyseo.org -blogi, ks. kurssit ÄI

Iltapäivän aikana keskusteltiin paneelissa tulevaisuuden mahdollisuuksista, mm. yksilöllisyydestä opetuksessa ja oppimisessa sekä tekoälyn hyödyntämisestä. Teknologia tulee nähdä opetuksessa työkaluna, ikään kuin kynänä, joka mahdollistaa tiettyjä toimintoja. Teknologia voi myös säästää resursseja: hoitaa rutiininomaisia asioita, jolloin opettajan aikaa vapautuu ohjaukseen ja yksilöllisten oppimispolkujen tukemiseen.

maanantai 16. huhtikuuta 2018

Vierailijoille voit nyt luoda itse väliaikaiset tunnukset

Yliopiston vierailijaverkon "jyu-guest" käyttöä ja siihen liittyvien tunnuksien luomista on laajennettu henkilökunnalle. Henkilökuntaan kuuluva henkilö voi nyt luoda omille vierailijoilleen väliaikaisen käyttäjätunnuksen vierailun ajaksi (tunnuksen maksimiaika 2 vrk). Vieralijaverkon tunnuksia ei ole enää tarpeen pyytää palvelupisteestä, vaan käyttö nopeutuu ja helpottuu yleisimmissä käyttötilanteissa.

Voit kirjautua palveluun yliopiston tunnuksilla osoitteessa: https://guestnet.jyu.fi/login.php

Pidempiaikaiset käyttöoikeudet tai oikeudet ryhmille luodaan edelleen palvelupisteen kautta.

perjantai 13. huhtikuuta 2018

Hyviä käytäntöjä videoklippeinä

Miten osallistaa oppijoita toimimaan toistensa vertaisopettajina? Tai ohjata opiskelijoita sujuvasti vaikka kotoa käsin skypellä ja ipadilla? Tai laskutehtävien tarkastamisessa hyödyntää kriteeripohjaista itsearviointia?

Katso videoklippejä Digikummien kanavalta Moniviestimestä: Jyväskylän yliopistossa opetustehtävissä toimivat kertovat arjen digipedagogisista oivalluksistaan mm. sulautuvaan oppimiseen, ohjaukseen ja arviointiin liittyen. Moni hyvä käytäntö voi olla osalle jo valmiiksi tuttu juttu, mutta monelle kuitenkin uusi ja tärkeä vinkki etenkin kun vertainen kertoo sen arkityöhön tuomasta lisäarvosta.

Digikummikanavan tarjonta täydentyy koko ajan. Jos sinulla on hyvä käytäntö, jonka haluat jakaa muille - tai haluat ilmiantaa kollegasi, ota yhteyttä lähimpään digikummiin. Voit myös halutessasi itse tuottaa klipin kanavalle.