keskiviikko 29. joulukuuta 2021

Digivinkkejä ITK-päiviltä Hämeenlinnasta 

Perinteinen ITK (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa)-konferenssi Hämeenlinnassa keräsi 2.-3. joulukuuta noin 2500 osallistujaa koronapassein. Tarjolla oli tuttuun tapaan monipuolinen kattaus opettajien ja suunnittelijoiden esittelemiä malleja ja kokemuksia digin hyödyntämisestä oppimisen ja opetuksen tukena. Tässä nostona niistä osa - tutustu lisää koko päivien eri teemoihin: https://itk-konferenssi.fi/ 

Opetusministeri Li Anderson korosti oppimisen tuen tärkeyttä sekä koronan aiheuttaman hyvinvointivajeen paikkaamista. Digityövälineet toimivat pedagogiikan tukena: ne tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia sekä yhdenvertaisuutta osallistumiseen. Lisäksi hän muistutti, että hyvät digiperustaidot eivät ole kuitenkaan itsestäänselvyys ja on tärkeää huomioida yksilölliset erot. Keskeisiä kehittämisen kohteita ovat myös oppimisanalytiikan hyödyntäminen, jatkuva oppiminen sekä kokonaisarkkitehtuurityö, opetuksen digitaalinen kokonaisuus.

Entä millaisia ovat verkko-oppimisen kesto-ongelmat? "Valmisteluun ei ole riittävästi aikaa ja resursseja, osallistujat eivät pysy mukana loppuun saakka tai osallistujien toiminta ei muutu koulutuksen jälkeen", listasi digioppimisen asiantuntija Akseli Huhtanen Aallosta. "Hyödynnä digiä silloin kun siitä on aitoa hyötyä. Käytä hyväksitodettuja malleja. Perusmalli verkkokoulutuksen rakentamiselle: ensin orientaatio ja aktivointi  eli luo turvallinen ilmapiiri, sitten perusteet ja kiinnostuksen suuntaaminen,  syventävä vuorovaikutus ja sekä lopuksi yhteenveto ja arviointi". 

"Projektoripedagogiikan sijaan on tärkeää keskittyä siihen, mitä oppija tekee". Pudokkaiden ehkäisemiseksi konkreettisina työkaluina  toimivat mm. yhteisesti asetut tavoitteet, ennakkokyselyt, oppimisen kalenterointi, opetustilanteessa turvallisen tilanteen luominen, vähemmän luennointia ja enemmän yksilöllisiä ohjaustuokioita, tehtäväperustainen jatkuva arviointi ja opintopiirit pelkän lopputestauksen sijaan sekä muistutusviestintä. Huhtanen vinkkasi tekemänsä Bloomin taksonomiaan pohjautuvan konkreettisen yhteenvedon, josta saat ideoita oppijan aktivointiin sekä  minkätasoista oppimistavoitetta erilaiset aktiviteetit vastaavat. Lue lisää: cutt.ly/verkkoajj 

Oppimisanalytiikan avulla voidaan tehdä oppimista näkyväksi, jotta opetusta voidaan kehittää sekä tarjota tukea putoamisriskissä oleville. Keskeistä on ratkaista, miten saadaan tietoa liikkumaan eri järjestelmien välillä sekä koko yhteisö ja opiskelijat suunnitteluun mukaan. Eettisestä näkökulman tueksi EU:ssa valmistellaan parhaillaan säädöksiä tekoalystä ja datan hyödyntämisestä ja ne ovat sovellettavissa myös oppimisanalytiikkaan. Lue lisää Oppimisanalytiikan viitekehyksestä: Hyvät käytännöt oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä -julkaisusta, jossa OKM:n asettama asiantuntijaryhmä pohtii yhteisiä määritelmiä, pelisääntöjä ja parhaita käytäntöjä.

Hybridiopetuksessa on samanaikaisesti kaksi ryhmää: lähiryhmä ja verkon kautta osallistuvat oppijat. "Hybridiopetuksessa olemme pedagogisesti vielä alkutaipaleella: hankitaan laitteet, mutta ei ole pedagogista ymmärrystä miten niitä käytetään. Opettajat tarvitsevat hybiridiopetukseen koulustusta ja tukea. Opetuksessa tulisi hyödyntää työkaluja, jotka tukevat erityisesti jakamista, vuorovaikutusta ja omistajuuden tunnetta.", Jari Laru Oulun yliopistosta toteaa.  Yhtenä pedagogisena haasteena on se, että etä- ja lähiopiskelijat kokevat opetuksen eri tavoin. Tärkeää on pohtia miten oppijoita sitouttaa ja aktivoi oppimiseen sekä miten osaa huomioida etäopiskelijat. Teknisiä haasteita on Oulussa ratkottu rakentamalla uudenlaisia oppimisen tiloja, joissa välineet tukevat aiempaa paremmin hybridioppimista. Voit perehtyä Larun esitykseen lisää: https://aoe.fi/#/materiaali/1813 

Tuoreita maksuttomia julkaisuja ovat mm. Virtuaalitodellisuus oppimisessa sekä Kopiosto on tuottanut Tekijänoikeuksien jäljillä -pakopelin, joka soveltuu yläkouluun ja 2.asteelle. 

Olennaista johdon sitoutuminen digiosaamisen kehittämiseen

Henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi on oppilaitoksissa rakennettu erilaisia tukimalleja. TAKKissa on rakennettu organisaation digipolku ja sen pohjalta työntekijöiden henkilökohtaiset digiosaamisen polut, joka pohjaavat  opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaiseen viitekehykseen:  DigCompEduun (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu), mutta siten, että kaikkea ei yritetä kehittää samanaikaisesti vaan priorisoidaan tehtäväkohtaisesti osa tavoitteista kerrallaan ja minimitasona on B1. Osaamiskartoituksen ja itsearvioinnin jälkeen opettaja voi kehittää digiosaamistaan omaan tahtiin pienin askelin mm. osallistumalla valmennuksiin, yhdessä kollegan kanssa tutkien digikerhossa tai itsenäisesti kokeillen. Kehityskeskusteluissa digitaalinen oppimispolku käydään läpi työntekijän kanssa ja esihenkilön kanssa yhdessä etsitään sopivat raot työajasta uuden oppimiselle. Olennaista mallissa on johdon tuki ja kaikki - myös esihenkilöt- sitoutuvat yhtä lailla digiosaamisensa kehittämiseen.

Digipedaosaamismerkit ovat Haaga-Heliassa osa verkko-opetuksen laatutyötä ja opettajien täydennyskoulutusta, joihin on kytketty 10 laatukriteeriä kiteytettyinä eAMKin kriteereistä. Tarjolla on kaksi tasoa: minimi- ja premium; minimitaso on  kolme perusmerkkiä, jotka kaikkien opettajien tulisi suorittaa. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan erilaisia työpajoja ja hyvien käytäntöjen jakamista sekä jokaisella opettajalla on henkilökohtainen digipedamentori oman toteutuksen rakentamisen tukena. Jotta digipedaosaajamerkin ansaitsee, on rakennettava pedagogisesti toimiva Moodle-kurssialue, vedettävä opintojakso sekä kerättävä palautetta sekä lopuksi esiteltävä ja  pohdittava tuotostaan videoklipissä. 

Metropolian ammattikorkeakoulussa on puolestaan toteutettu Digiklinikka Teamsiin: vuorovaikutteisella alustalla opettaja voi kysyä apua ongelmatilanteissa ja kuka tahansa kollega voi vastata mutta erityisesti opettajien tukena toimii kahdeksan digimentoria. Eri sovelluksille on omat kanavansa ja Teamsissa järjestetään myös lyhyitä puolen tunnin mittaisia aamukahveja tai vastaanottoja eri aiheista: esittelyjä tai ongelmanratkaisua sekä viikkottaisia vinkkejä ja online-koulutuksia, joista tulee kaikille kalenterikutsut ja näin niistä tiedottaminen sujuu helposti. Jos tästä matalan kynnyksen tukimahdollisuudesta ei löydy vastausta täsmäongelmaan, voi tehdä palvelupyynnön IT-tuelle helpdeskiin.


perjantai 19. marraskuuta 2021

Ohjaus ja vuorovaikutus keskiössä poikkeusaikana

Millaisiksi opettajien ja opiskelijoiden roolit ovat muodostuneet opetuksessa ja ohjauksessa poikkeusaikana? Muun muassa tähän asiaan on pureuduttu vastikään julkaistussa tutkimuksessa korkeakouluopettajista pandemiavuonna 2020, jonka toteuttivat yhteistyönä OAJ, Haaga-Helian ja Itä-Suomen yliopisto. Vastaajista enemmistö (70%) oli ammattikorkeakoulujen edustajia, yliopiston henkilökuntaa oli liki 250. 

"Näkemykset opettajan roolin muutoksesta jakautuivat pääpiirteittäin neljään ryhmään. Osa opettajista oli omaksunut ohjaavan roolin aiempaa vahvemmin. Opettajat kokivat, että heitä tarvittiin entistä enemmän esimerkiksi kannustamaan opiskelijoita ja varmistamaan opittua. He olivat muokanneet opetusta siten, että tietoa välitettiin tallenteiden avulla, kun taas verkkotapaamiset opiskelijoiden kanssa painottuivat ohjaamiseen. Ohjaavaa rooliaan vahvistaneet opettajat kokivat, että vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa vahvistui ja muuttui yksilöllisemmäksi."

"Toiseksi aineistosta erottui myös opettajia, jotka näkivät opetuksensa muuttuneen opettajalähtöisemmäksi. Opettajan tehtävänä korostuivat tiedonjakaminen, luennointi ja opiskelijoiden ohjeistaminen. Tähän vaikuttaa liittyneen kiinteästi kokemus vuorovaikutuksen heikentymisestä opetuksessa; ilmeisesti juuri verkkovuorovaikutuksen koettu vaikeus on osin muuttanut opettajien roolia tähän suuntaan."

"Vaikka suurin osa vastaajista näki poikkeusajan muuttaneen opettajan ja opiskelijoiden rooleja, osa koki roolien säilyneen ennallaan. Nämä opettajat vaikuttivat toteuttaneen jo ennen poikkeusaikaa hyvin vuorovaikutteista opetusta ja löytäneen tälle luontevat tavat myös poikkeusaikana."

Mikä edistää hyvää oppimista korkeakouluissa? Opiskelijoiden ja opettajien hyvä vuorovaikutus on yksi avaintekijöistä. Yhteinen innostus motivoi. Miten yhteishenkeä ja innostavaa ilmapiiriä voidaan edistää myös digitaalisessa maailmassa? Lue lisää Digiä ja keitaita -korkeakouluopettajat pandemian paineessa -julkaisusta

torstai 11. marraskuuta 2021

Hybridityöskentely - mörkö vai mahdollisuus? Tule kokeilemaan itse!

Onko hybridityöskentely sinulle mörkö vai mahdollisuus? Tule hälventämään ennakkoluulojasi ja kokeilemaan itse, miten hybridityöskentely toimii käytännössä. Monipaikkaisesti Oppiossa ja Zoomissa järjestettävä tapahtuma on tarkoitettu kaikille henkilökunnan jäsenille, ei ainoastaan opettajille ja sekä suomeksi että englanniksi. 

(Kuvassa: Salme Korkala DELL55 -laitteen äärellä)

Tapahtumassa pääset kokeilemaan itse hybridityöskentelyä ja testaamaan laitteiden käyttöä. Voit osallistua tapahtumaan turvallisesti kotisohvalta Zoomin välityksellä  tai tulemalla rohkeasti paikanpäälle Oppion Language Loungeen (O103 ja O104, sisäänkäynti T-rakennuksen puolelta). 

Paikanpäälle Oppioon  tiistaina 16.11. klo 14.30 - 16.00 voimme ottaa 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, joten ilmoittaudu mukaan samoin tein! 

Toinen vastaavasisältöinen tapahtuma järjestetään keskiviikkona 8.12. klo 14.15-15.30 samoin Oppiossa ja Zoomissa. Ilmoittautumiset

Tapahtuman ohjelma: 

 • Etä- ja hybridityöskentelyn käytänteet -sivuston esittely (Hannele Rajaniemi, digipalvelut, ja Salme Korkala, Movi)
 • Laitteistojen testaaminen/testing the equipment (Eleni Moens, Movi, ja Jarkko Poikonen, digipalvelut)
 • Pros and cons of hybrid working (Eleni Moens, Movi) 
 • Hot tips: what to consider when having a hybrid meeting or lesson
 • Q&A-osio

Aiemmat vastaavat tapahtumat ovat palautteen mukaan olleet hyödyllisiä ja hybridityöskentelyyn rohkaisevia niin etänä kuin paikan päällä osallistuneille. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä JYULearn ja digipalvelut. 

Lue myös JAMKin opettajien kokemuksista: Hybridi aktivoi opettajuuttatorstai 28. lokakuuta 2021

Uusia ohjetallenteita hybridityöskentelyn tueksi

Tiesithän, että  Etä- ja hybridityöskentelyn käytänteet -sivuston löydät Unosta https://uno.jyu.fi/fi/osaaminen-ja-hyvinvointi/eta-ja-hybridityoskentely? Ohjesivustolle on koottu koko henkilöstölle konkreettisia vinkkejä, miten etä- ja hybridityöskentely onnistuu entistä sujuvammin: mm. pelisäännöt, hyviä käytäntöjä etäkokouksiin, vuorovaikutuksen tukeminen, monipaikka- eli hybridiopetus  sekä  digityövälineiden käytön täsmäohjeet. Sivustoa päivitetään aktiivisesti ja löydät nyt uutena mm. opetuksen tallennuskäytännöt
(ks. https://uno.jyu.fi/fi/osaaminen-ja-hyvinvointi/eta-ja-hybridityoskentely/eta-ja-verkko-opetus).

Voit ehdottaa myös itse mitä asioita tulisi olla vielä ko. sivustoilla - löydät sivuston alareunasta yhteystiedot.  Digikummit nostivat esille, että tarvitaan lisäohjeistusta DELL55-kärryn ja salin mikrofonien käytöstä. Nyt on tuotettu ko. uudet  tallenteet JYULearnin/ Movin opettajien ja digipalveluiden mainiona yhteistyönä suomeksi ja englanniksi. tiistai 26. lokakuuta 2021

Tule kehittämään opetustasi - hae mukaan Flippaussparraukseen 3.0

Flipatussa eli käänteisessä opetuksessa opiskelijat omaksuvat tarvittavat tiedot ennen yhteiseen tapaamiseen osallistumista. Tällöin opettajan osaamista voidaan hyödyntää oikea-aikaisesti ja yhteisissä tapaamisissa syvennetään osaamista sekä ratkotaan epäselviksi jääneitä ja vaikeita asioita, jolloin oppiminen vahvistuu ja tehostuu.

Nimensä mukaisesti flippaussparrausta järjestetään nyt kolmannen kerran. Aiempiin sparrauksiin on osallistunut opettajia kaikista yliopiston tiedekunnista ja nyt sparraukseen osallistumalla pääset mukaan flippariyhteisöömme. Meitä on jo yli 60! 

JYUn flippariopettajien kokemusten mukaan  opetuksesta ja oppimisesta tuli aiempaa mielekkäämpää ja laadukkaampaa sekä opettajille että opiskelijoille. Sparraus vahvisti opetuksen suunnittelua, oppimisprosessista tuli sujuvaa, yhteisissä tapaamisissa käydyt keskustelut olivat syvempiä kuin perinteisessä opetuksessa ja opiskelijoiden tehtäväsuoritukset koettiin aiempaa laadukkaampia. Myös verkkopedagogisen osaamisen koettiin syvenevän sparrauksen myötä.

Flippaussparraus sopii sinulle, jos

 • haluat kehittää jotain opintojaksoasi tai opintojakson osaa,
 • olet miettinyt, miten tehostaa opiskelijoiden oppimista,
 • toivot palautetta opintojaksollesi,
 • etsit uusia ideoita, miten toteuttaa opetusta tai
 • kaipaat verkkopedagogista tukea.
Flippaussparrauksen toteuttavat JYULearn ja digipalvelut. Sparraukseen voidaan ottaa mukaan korkeintaan 30 opettajaa. Ilmoittaudu mukaan jo nyt, mutta viimeistään 22.11. https://r.jyu.fi/Ea6

Lisätietoja flippaussparrauksesta tallenteena: https://r.jyu.fi/flippaamaan sekä JYUn flippareiden www-sivulta: https://r.jyu.fi/flipparit

Muista myös webinaari pe 29.10. klo 14.15 alkaen jossa saat lisätietoja sparrauksesta ja flippauksesta ja kuulet lisää opettajien kokemuksia sekä voit kysellä lisää  Osallistumisohjeet löydät Unosta

Lisäksi voit tulla kasvokkain juttelemaan pop upeihin: mitä sparraus voisi tarkoittaa sinun kohdallasi?

 • ti 9.11. klo 11.30-12.30 Ruusupuiston 1. krs aula
 • ma 15.11. klo 11.30- 12.30 Ylistön ruokalan aula 
 • torstai 30. syyskuuta 2021

  Tehovalmennusta: tiedostojen hallinta ja yhteistyö pilvipalveluissa

  (kuva: pexels)

  Miten siirryn käyttämään aiempaa aktiivisemmin Microsoftin pilvipalveluja? Miten toimin ja mitä asioita kannattaa huomioida? Miten teen yhteistyötä entistä sujuvammin tiimissäni kun työn alla ovat yhteiset dokumentit? Mistä saan täsmäkysymyksiini heti tukea ja apua? Paranna digitaitojasi kouluttajan ohjaamassa 6 viikkoa kestävässä Wistec-tehovalmennuksessa! Pilottivalmennukseen on valittu teemaksi Tiedostojen hallinta ja yhteistyö. 

  Pilottivalmennuksessa pääset tutustumaan ohjatusti Wistec Online -oppimisympäristön sisältöihin, kehittämään henkilökohtaisia digitaitojasi ja siten helpottamaan omaa työntekoasi. Aloitus- ja lopputapaamisten (25.10.2021 ja 2.12. klo 14.15-15.45) välillä on mahdoollisuus opiskella Wistec Online -sisältöjä ja osallistua etäkoulutuksiin, omien oppimistarpeiden pohjalta ja omaa työtä hyödyttäviä sovelluksia hyödyntäen. 

  Valmennusryhmän omassa Teams-ryhmässä kouluttaja vastaa kysymyksiin ja jakaa viikon vinkkejä. Samoin Teams-ryhmässä jaetaan osallistujien kesken kokemuksia ja keskustellaan oppimisen edistymisestä.

  Lisätietoa ja pikaiset ilmoittautumiset 22.10. mennessä

  Wistec-tallenteet sekä henkilökunnan että opiskelijoiden käytössä

  Tiesitkö, että voit maksutta terävöittää digitaitojasi itseopiskellen tallenteiden avulla mm. pilvipalveluiden (0365, Teams) ja Office-sovellusten käyttötaitoja (Word, Excel, Powerpoint), tehostaa sähköpostin ja kalenterin käyttöä sekä perehtyä mm. sosiaalisen median työkaluihin tai windowsin käyttöön? Lisätietoja 


  torstai 16. syyskuuta 2021

  Moodlen arviointikirja – mainio mahdollisuus

  Moodlen arviointikirja on hyvä valinta arviointien kirjaamiseen, kun halutaan näyttää kurssin tehtävien, tenttien tai Moodlen ulkopuolella tapahtuvien opetustapahtumien arvioinnit opiskelijoille. Sisussa näkyy kurssin kokonaisarvosana sekä suoritukset, mutta Moodlessa voidaan näyttää opiskelijalle yksittäisten tehtävien, tentin tai esimerkiksi seminaariesitelmän arvioinnit sekä palautteet niihin. Opiskelijat näkevät vain omat arvosanansa ja opettajat näkevät kaikkien kurssialueen opiskelijoiden arvosanat. Opettaja voi tehdä arviointikirjaan myös omia merkintöjään, jotka voi piilottaa opiskelijoilta. Arviointikirjaan voi lisätä sarakkeita ja sarakkeiden paikkoja voi helposti muuttaa. Arviointikirjaa kannattaa ilman muuta hyödyntää, jos muutoinkin käyttää aktiivisesti Moodle-kurssialuetta opetuksessaan. 

  Arviointikirja käyttöön!

  Jos et ole vielä tutustunut Moodlen arviointikirjan käyttöön opettajana, niin muutamalla pienellä asetuksella pääset siinä mainiosti alkuun. Tärkein asia on se, että jokaisessa arvioitavassa Moodlen tehtävässä, palautuslaatikossa tai muussa aktiviteetissa on arviointiasetukset kohdallaan ennen ensimmäistä palautusta tai suoritusta. Suurimmassa osassa aktiviteetteja oletusasetuksena arviointi on "päällä". Arvioinnin oletusasetus maksimi 5 pistettä voidaan ajatella asteikoksi 0-5, mutta jos käytät jotain muuta arviointitapaa tai -asteikkoa, niin se täytyy muistaa asetuksista myös valita. Jos aktiviteettia ei arvioida ollenkaan, niin sekin kannattaa ehdottomasti asettaa, koska siten aktiviteetti ei näy ollenkaan arviointikirjassa. Oikeastaan kaikkea muuta voidaan säätää kurssin edetessä. 

  Toinen hyvä perusohje arviointikirjan käyttöönottoon on se, että Moodlessa palautusten tai suoritusten arvioinnit tehdään siellä tehtävässä tai aktiviteetissa, josta ne sitten siirtyvät automaattisesti Moodlen arviointikirjaan. Merkintöjä toki voi tehdä myös suoraan arviointikirjaan, mutta esim. tehtävässä tai Turnitin-tehtävässä olevat arviointityökalut ovat hyviä ja niitä kannattaa hyödyntää. 

  Moodlen arviointikirja näyttää mitä sattuu (oletusasetuksilla)

  Tosiaan se, että aktiviteettien arviointi-asetukset ovat kunnossa, on se tärkein asia. Oletusasetuksilla Moodlen arviointikirja laskee viimeiseen sarakkeeseen keskiarvoa kaikista niistä aktiviteeteista, joissa arviointi on asetettuna "päälle". Jos et opettajana halua näyttää tätä keskeneräistä tai "virheellistä" arviointia eli kurssiyhteenvetoa opiskelijoille, niin sarakkeen voi laittaa Asetus-välilehdeltä piiloon opiskelijoilta. Kurssiyhteenveto-sarakkeen arvosanan päälle voi myös syöttää oikean arvionnin. Arviointikirjaa voidaan käyttää yksinkertaisesti eli arviointimerkintöjen tekemiseen ja niiden esittämiseen ilman mitään laskentaa. Halutessasi siihen voidaan rakentaa myös automaattinen kokonaisarvosanan laskeminen. 

  Jos automatiikkaa halutaan hyödyntää, niin automaattisen laskemisen asetuksia voi tehdä milloin tahansa kurssin aikana. Arviointikirjan yhteenvedon tyypiksi eli kurssiarvosanan laskentatavaksi on mahdollista asettaa ensimmäisen rivin Muokkaa-valikon takaa esim. painotettu keskiarvo, jolloin pystyt asettamaan painokertoimet kokonaisarvosanan laskemista varten. Jos tehtävistä vain osa vaikuttaa kurssin kokonaisarvosanaan tai sen laskemiseen käytetään jotain kaavaa, niin tule käymään Moodle Arviointi-työpajassa. Työpajassa voimme katsoa kurssialueen arviointiasetukset yhdessä kuntoon. Ennen työpajaa kannattaa miettiä valmiiksi, mistä kurssin kokonaisarviointi koostuu ja minkälaisia arvosanoja annetaan. 


  Arvioinnit Moodlesta Sisuun

  Moodlen arviointikirjasta saa siirrettyä kolmella napin painalluksella kurssin kokonaisarvosanat Sisuun, kunhan vaan Moodle-kurssialue on yhteydessä Sisu-toteutukseen eli esim. luotu Sisun kautta. Sisu-yhteys Moodle-kurssialueeseen voidaan kytkeä myös takautuvasti. Vie-välilehden kautta viedään arviointikirjasta vain viimeinen eli kurssiyhteenvetosarake Sisuun. Moodlesta vietyjä arvosanoja voi vielä tarvittaessa muokata Sisun Arviointi-välilehdellä ja arvosanat pitää muistaa vahvistaa suorituksiksi eli lähettää arvioinnit rekisteriin. Kurssiyhteenveto-sarakkeen arvosanoja voi lähettää Sisuun monta kertaa. Vain vahvistamattomat arvosanat siirtyvät Sisuun. Sisussa vahvistetut arvosanat siis säilyvät ennallaan, kun tehdään uusia arvosanojen vientejä. 

  En vielä hallitse Moodlen arviointikirjan toimintoja

  Tervetuloa mukaan koulutuksiin! Järjestämme paljon Moodle-koulutuksia ja työpajoja. Ne kaikki löytyvät Unosta tai http://henkilostokoulutuskalenteri.jyu.fi. Lisäksi voit tilata help.jyu.fi -portaalin kautta ilmaisia henkilöstökoulutuksia esim. Moodlen arviointiasioihin liittyen kunhan vain osallistujia on vähintään viisi henkilöä. 

  Syyskuun alussa avautui Moodlessa uusi Arvioinnin perusteet Moodlessa-verkkokurssi. Verkkokurssilla katsotaan ensin lyhyesti perusteet Moodlen arviointiasioihin. Sen jälkeen voit tilata itsellesi harjoittelua varten kurssialueen sekä tutustua valmiisiin malleihin.

  Ohjeita Moodlen arviointikirjan saloihin löytyy myös help.jyu.fi -portaalista esim. kirjoittamalla hakukenttään arviointikirja tai arviointi ja selailemalla ohjeita Ohjeet > Opettajalle > Verkkoympäristöt. Moniviestimessä on kaksi MoodleTorstai-tallennetta arviointiin liittyen. Tallenteiden yhteydessä on myös webinaareissa käytetyt diat. 


  keskiviikko 8. syyskuuta 2021

  Tarjolla ohjeita toimiviin etä- ja hybridityöskentelyn käytänteisiin


  Miten järjestän toimivan etä- ja hybridikokouksen? Mitä asioita tulisi huomioida monipaikkaopetuksessa?  Miten tukea vuorovaikutusta kun osa osallistujista on etänä? Millaista on oman työn johtaminen ja hyvinvointi etätyössä?

  Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia uudelta elokuussa julkaistulta Etä- ja hybridityöskentelyn käytänteet -ohjesivustolta, jossa digipalvelut oli yksi sisällöntuottajista. Löydät ohjesivuston linkin myös Unosta Osaaminen ja hyvinvointi -osiosta.   Ohjeistuksista löydät myös tallenteita: mm. Movin opettaja ja JYULearn hankkeessa toimiva Salme Korkala esittelee käytännönläheisesti, miten otat käyttöön Dell55-laitteen hybridityöskentelyn tueksi sekä lyhyesti muita siirreltäviä laitteita. Dell-kärry-vaihtoehto on helppokäyttöinen, koska sen ytimen muodostaa ihan tuttu windows-tietokone! 

  Elokuun lopussa digipalvelut järjesti myös webinaareja, joissa näkökulmana Etä- ja hybridiopetuksen välineet sekä laajemmin kaikille Päivitä tietosi Zoomista. Molemmat tallenteet löydät Moniviestimestä

  Kannattaa katsoa myös Hyvät käytännöt jakoon -webinaarin 27.8. -tallenteet, joissa henkilökunta jakaa kokemuksiaan ja  hyväksi havaitsemiaan toimintamalleja. Aiheina ovat mm. "Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää monipaikkaopetuksesta", "Vuorovaikutuksen tukeminen monimuoto-opetuksessa", "Etätyö tiiminvetäjän näkökulmasta" ja "Työskentely monessa paikassa ja monen aiheen kanssa". 

  keskiviikko 18. elokuuta 2021

  Terävöitä digitaitojasi lukukauden alussa


  (kuva: Pexels)

  Digipalvelut tarjoaa heti elokuun  puolivälistä alkaen runsaasti henkilöstökoulutuksia JYUn tukemista keskeisistä työvälineistä: mm. Moodle, Exam, Zoom sekä Etä- ja hybridityöskentelyn välineet -webinaarin. Lisäksi digipalvelut järjestää opettajille pyynnöstä KOVS-Sisu-laitoskoulutuksia.

  Suuren suosion saaneita  Koe verkko toisin - Hyvät käytännöt jakoon -webinaareja jatketaan. Pe 28.8. -webinaarissa yhtenä kantavana teemana on etä- ja hybridityöskentelyn käytännöt sekä opetuksesssa että tiimityöskentelyssä. 

  Koulutusten lisäksi on tarjolla runsaasti tallenteita -  yhtenä erityisesti uusille opettajille tai kertauksena muille Digivälineet opettajille -tallenne sekä KOVS-Sisu opettajille

  Muista myös sekä henkilökunnalle että opiskelijoille maksuttomat Wistec online -tallenteet, joiden avulla voit itsellesi sopivana aikana itseopiskella mm. O365, Teams, Office-sovelluksia sekä sähköpostin ja -kalenterin käyttöä.  Lisätietoja 

  Tarjolla on myös verkkokursseja, joista löydät lisää tietoa JYU:n Uno-portaalista Digiosaamisen kehittäminen.  

  Ilmoittaudu pikaisesti henkilöstökoulutusportaalissa mukaan! 

  tiistai 1. kesäkuuta 2021

  Aktiivista jakamista Hyvät käytännöt -webinaareissa

   


  Millaista voisi olla opetus uudella JYUXR-kampuksella? Miten järjestäisin opiskelijoille minikonferenssin verkossa? Millainen on tutkitusti paras Moodle-kurssialue? Miten ja missä pelillistämistä oppimisen tueksi? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy toukokuun lopun  JYUn hyvät käytännöt -webinaarissa hyviä opettajien itsensä kertomia caseja ja vinkkejä. 

  JYULearn ja digipalvelut järjestivät lukuvuoden 20-21 aikana neljä Koe verkko toisin - nappaa hyvät käytännöt arkeesi -webinaaria, jossa oli puhujia oli yhteensä liki 30 ja osallistujia per tilaisuus 50-80.  

  Hienoa, että yhteisömme jäsenet haluavat olla edistämässä uuden oppimistaja kokemusten jakamista.  - Ja kun jakaa niin saa: webinaarissa myös puhujat ovat hyötyneet osallistujien kysymyksistä ja kommenteista.

  Yhteiset oppimistilaisuudet jatkuvat syksyllä: pe 27.8. ja 8.10. Ilmianna itsesi tai kollegasi/tiimisi puhujaksi. 

  Tilaisuuksista on tallenteet ja ne ovat jaossa JYUn yhteisön sisällä Moniviestimessä. Löydät lisätietoa polkuavaimesta Unon osaamisen kehittäminen -sivustolta.    perjantai 30. huhtikuuta 2021

  Thinglinkissä nyt Canva

  Tiesitkö, että Thinginkillä voit helposti tuottaa interaktiivista sisältöä: helpoimmillaan elävöittää oppimateriaalejasi tai tiivistää sanottavasi monikerroksiseen infograafiin tarjoten etenemiseen valinnanmahdollisuuksia? Thinglink-kuva on upotettavissa Moodleen tai www-sivuillemme. 

  Thinglink ei ole vain opettajan esittämisen työkalu: kuva voi sisältää myös tehtäviä esim. Forms-kyselyitä opiskelijoille tai tietyn opintojakso opiskelijat voivat myös toimia sisällöntuottajia.

  Jyväskylän yliopistoon on hankittu lisenssi ja voit kirjautua thinglink.com -osoitteessa omilla yliopiston tunnuksillasi: huomaathan kirjautua Login with Microsoft -kohdassa (!). 

  Thinglink on helppokäyttöinen ja suurin haaste on varmastikin miettiä sopiva polku tai tarinan juoni niin, ettei kuva tai video sisällä vain epämääräisen paljon erilaisia tägejä, joista oppija ei tiedä mitä ne oikeastaan sisältävät. Toisaalta tägit voi helposti myös numeroida, jos haluat esitellä yhdellä tavalla edettävän polun. Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää Canvan erilaisia valmiita infograafi- tai muita kuvia, esimerkiksi prosessimaista polkukuvaa.  

  Jos haluat hyödyntää Canvaa: klikkaa Thinglinkissä: Luo ja valitse Tyhjä tausta ja Jatka. Oikeasta yläkulmasta valitse: Lataa ja Suunnittele Canvalla  Lue lisää Canvasta ja katso videoklippi 

  Jos Thinglink on sinulle uusi tuttavuus, tutustu ohjeistukseen Unossa (vinkki: Thinglink-kuva sisältää runsaasti esimerkkejä, ohjeita ja linkkejä videoklippeihin)


  keskiviikko 14. huhtikuuta 2021

  EXAMille uusi etusivu ja lisäyksiä tenttikoneiden ohjelmistovalikkoon

  Jyväskylän yliopiston sähköisen tenttimisen palvelu EXAM on saanut uuden hienon etusivun!

  Käyttäjille on joskus haastavaa saada tietoa esim. käyttökatkoista ja päivityksistä, vaikka huoltotiedotteita kirjoitetaankin aina digipalveluiden sivuille. Uuden etusivun myötä käyttäjälle saadaan ennen palveluun kirjautumista nyt yhdessä näkymässä kerrottua yleisiä asioita EXAMista mutta myös tiedotettua helpommin päivityksistä, huoltokatkoista tai vaikkapa uusista ominaisuuksista. Etusivulta käyttäjä ohjataan myös EXAM-ohjeiden äärelle ja nyt on lakisääteinen tietosuojailmoitus samoin kuin saavutettavuussselostekin saatavilla linkin takana. Etusivun oikeasta yläkulmasta sitten siirrytään tutulle kirjautumissivulle.  Mobiililaitteilla etusivu skaalautuu niin, että kielivalinta ja kirjautuminen näkyvät yläreunassa ja ajankohtaisiin uutisiin sekä linkkeihin pitää hieman rullata alaspäin.

  Word ja Excel lisätty EXAM-tenttikoneiden ohjelmistovalikkoon


  Word ja Excel on nyt käytössä molempien EXAM-tilojen tenttikoneilla tentin aikana. Wordista on estetty oikoluku, joten opiskelija ei voi hyödyntää sitä tenttivastausta kirjoittaessaan. EXAM-tenttien tai kysymysten liitteeksi voi siis nyt lisätä myös Word- ja Excel-tiedostoja. 
    
  tiistai 13. huhtikuuta 2021

  Miten korona vaikutti suomalaisten somen käyttöön?


  (kuva: Harto Pönkä)


  "Korona synnytti suurimman somebuumin sitten Facebookin yleistymisen", sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pönkä toteaa tuoreessa somekatsauksessaan (4/2021).  Esimerkiksi 81 % eli n. 3,3 miljoonaa 15-74-vuotiaista suomalaisista käyttää WhatsAppia viikottain. YouTube on toiseksi suosituin verkkopalvelu Suomessa jo yli 10 vuoden ajan. Suomalaisista 39 % katsoo YouTube-videoita päivittäin.

  "Somepalvelujen suosituimmuus riippuu siitä, mitä ja minkä ikäisiltä kysytään." Facebookin käyttö laski Suomessa 2018-2020, mutta korona käänsi sen uudelleen kasvuun.

  Miten eri somepalveluiden käyttö on vaihdellut vuosina 2014-2020? Mitä ovat katsotuimmat suomenkieliset YouTube-kanavat? 

  Lue lisää: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-somekatsaus-04-2021/

  keskiviikko 31. maaliskuuta 2021

  Miten Teamsin breaoutroomit toimivat? Katso video-ohje

  Tiesitkö että voit JYU-laisena kätevästi katsoa lyhyitä ohjevideoita Wistec onlinesta? Sama mahdollisuus on myös JYUn opiskelijoilla. Tarjolla on lyhyitä mikrovideoklippejä mm. O365-työkaluista ml. Teamsista, Office-sovelluksista, sosiaalisen median välineistä tai vaikkapa ajanhallinnasta. 

  Katso esittely:    Löydät Wistec onlinen sivuston osoitteesta https://wisteconline.fi/ (huom. kirjaudu MS-kohdasta!) 

  Henkilökuntaan kuuluvat voivat osallistua etäkoulutuksiin, joiden sisällöt löydät sekä Wistec onlinen sivuilta että henkilostokoulutus.jyu.fi -sivustolta ruksaamalla Wistec-vaihtoehdon:

  Lisätietoja Wistec online palvelusta löydät: https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/wistec-online

  maanantai 29. maaliskuuta 2021

  Katso uusi ohjetallenne videon editoimisesta Valokuvat -sovelluksella

  Digipalveluiden videotuki on tuottanut lisää uusia selkokielisiä ohjevideoita: näin editoit videota helposti maksuttomalla Valokuvat-sovelluksella tai käsittelet kuvia Paint.net-sovelluksella.     WIndows 10:sta löydät valmiina maksuttoman Valokuvat/ Photos -sovelluksen, joka nimestään huolimatta tarjoaa myös videonkäsittelyyn perustoiminnot: voit esimerkiksi pätkiä pitkän videosi tai poistaa videosta turhia kohtia. Voit myös lisätä otsikkotekstejä videoosi. Tutustu Videoeditointi Windowsin Valokuvat-sovelluksen käyttöön (kesto 12 min)

  Kun on aika julkaista video, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Henkilökunta voi julkaista ne videot, joilla on pitkä käyttöaika ja osa jotakin opintojaksoa yksikön kansiossa. Tutustu lisää: Videon julkaiseminen Moniviestimen yleisellä puolella

  Ja muistathan videoiden tekstityksen:  Moniviestimessä on myös kätevä automaattinen puheentunnistustoiminto, jonka avulla voit tehdä videollesi tekstityksen ilman manuaalista ja aikaavievää käsinkirjoittamista - sekä suomeksi että englanniksi. Kun puheentunnistus on valmis, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi, jonka jälkeen voit kirjautua Moniviestimeen ja tarkistaa automaattisesti luodun tekstityksen sekä korjata siitä mahdolliset virheet. Lue lisää  Videoiden tekstitys automaattisen puheentunnistuksen avulla

  Jos taas kyse on lyhyen aikaa säilytettävästä videosta (korkeintaan 180 päivää)  tai opiskelijat haluavat jakaa oppimistehtävänän tekemänsä videon muille, katso Videon julkaiseminen omassa kansiossa 


  PS: Kannattaa myös tutustua helppoon kuvankäsittelyyn maksuttomalla  Paint.net-sovelluksella (tallenne) 
  Voit helposti muun muassa säätää kuvan kirkkautta automaattisesti tai pienentää kuvaa verkkosivulle. 
  tiistai 9. maaliskuuta 2021

  Zoomissa Kädennosto nyt Reaction-painikkeesta

  Digipalvelut on kouluttanut Zoomin käytössä ja tehnyt ohjeita alkukeväästä 2020 alkaen - ja tuotteen toiminnot aika ajoin kehittyvät. Aiemmin esim. puheenvuoron pyytämistä tai kannatuksen mittausta varten kätevä Kädennosto oli Participants -painikkeen alla - nyt se on osallistujan kannalta paremmin esillä Reaction-painikkeesta. 


  Samoin Kyllä/ Ei -kannanotot löytyvät nyt tästä näkymästä. 

  Muut reaktiot kuten esimerkiksi aplodit tai kannustava peukku ovat "pikareaktioita" eli ne häviävät noin 10 sekunnin jälkeen. 


  perjantai 26. helmikuuta 2021

  Powerpoint tekstittää reaaliaikaisesti

  Tiesitkö, että O365-Powerpointiin  on tullut toiminto, jonka avulla voit tekstittää englanniksi ja suomeksi esimerkiksi Zoomissa tai Teamsissa reaaliajassa esitystäsi? Lisäarvo on se, että tekstityksen avulla kuurojen ja huonokuuloisten sekä eri kieltä puhuvien henkilöiden on helpompi seurata esitystäsi - tai kaikille, jos on tarve seurata esitystä ilman ääntä.

  Voit katsoa Aaron Orszagin demon tekstityksen toimivuudesta esityksestä  Hyvät käytännöt jakoon -seminaarissa

  Saat päälle tekstityksen: Diaesitys / Slideshow-välilehdeltä: valitse kieli  ja valitse mikrofoni. Voit valita tuleeko tekstitys mhin kohtaan esitystä, oletuksena  dian alareunaan. Teksti on oletuksena valkoinen, joten muista diaesityksen taustan värin valinnassa - tai vaihda More settings -kohdasta tekstin väriä. Työpöytäversiossa muista valita myös valintarasti: Always use Subtitles. Kun käynnistät esityksesi ja alat puhua, saat tekstityksen esille. 
  Tässä videoklipissä on lisää hyviä vinkkejä. 


  Tekstitys ei tallennu Powerpoint-esitykseesi, mutta jos teet tallennetta, tallenteessa se tietysti jää näkyville kun jaat esitystäsi ruudunjaolla. 

  torstai 25. helmikuuta 2021

  Muna vai kana?

  Onko Moodle oikeasti kankea ja tylsä?  Vai tiedänkö mitä en tiedä? Pitäisikö minun oppia lisää esimerkiksi Moodlen mahdollisuuksista?

  Henkilöstön digi- ja digipedagogiikkaosaamisen kehittäminen on yksi osa digipalveluiden palvelutarjontaa. Olemme pyrkineet tukemaan tätä lukuisia vuosia – itsekin jo nykyisessä pestissäni vuodesta 2004 alkaen. Henkilöstölle järjestetään kaikille avoimia koulutuskalenterin koulutuksia elokuusta-kesäkuuhun. Lisäksi laitokset voivat pyytää räätälöityjä laitoskoulutuksia, joiden ajankohta ja sisältö sovitaan yhdessä.


  Vuositasolla voidaan puhua liki100 tilaisuudesta jossa parhaimmillaan liki 1000 osallistujaa. Paljon siis oppimishetkiä webinaareissa, työpajoissa ja laitoskoulutuksissa – ja toivottavasti samalla myös uuden oppimisen riemua.

  Kuitenkin syystä tai toisesta vain osa osallistuu ja ison massan tavoittaminen tuntuu usein aika sattumanvaraiselta. Osa ilmoittautuu mukaan koulutuksiimme ja työpajoihimme huomatessaan osaamisvajeen työarjessaan. Mutta osa sen sijaan yrittää yksin learning-by-doing -menetelmällä  kiireisessä hetkessä  ja väistämättä tuskastuu: onpas kehno sovellus! Usein on tehokkaampaa ja aikaa säästyy, jos osallistuu muutaman tunnin koulutukseen ja saa yleiskuvan ja perustan sovelluksen mahdollisuuksista ja rajoituksista. Vastaus omaan täsmäkysymykseen voi myös löytyä nopeasti vaikkapa Moodle-työpajasta, jossa ratkotaan osallistujien omia kurssialue-caseja.

  Digipalveluiden kouluttajilla on myös pedagoginen pätevyys ja koulutukset eivät ole pelkästään ”nappulakoulutuksia”, vaan samalla voidaan pohtia ja keskustella myös digipedagogisista kysymyksistä.  Koulutuksen teema voi olla myös kokoava eli esimerkiksi ohjausta tai arviointia tukevat toiminnot – eli taatusti tärkeitä oppimista tukevia asioita! Kuitenkin aika ajoin joudumme perumaan osallistujakadon vuoksi koulutuksia, jotka on kuitenkin pyritty ajoittamaan mahdollisimman osuvasti. Onko siis syynä aikapula, mahdollisuuksia ei löydetä vai jokin muu asia joka jarruttaa koulutuksiin osallistumista?

  Jokaisella jyu-laisella tulisi olla JYUn perusdigityökaluljen käyttötaito, Jos yksikön nokkamies näkee tärkeänä digityökalujen hyödyntämisen ja digitaitojen kehittämisen, hän resursoi aikaa ja mahdollisuuksia (digi)osaamisen kehittämiseen. Digitalisaatio edellyttää henkilökunnalta uuteen perehtymistä ja taitojen hankkiminen edellyttää aina aikaa oppia uutta. 

  Esimies voi  viimeistäänkin kehityskeskustelussa käydä läpi osaamistarpeita ja rohkaista tai patistaa digitaitojen kehittämiseen.  Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea – riittää että vähintään yksi tiimistä hallitsee jonkin spesiaalimman sovelluksen tai näkökulman ja voi tarvittaessa ohjata vertaisiaan  tai opastaa kysyjää eteenpäin mistä löytyy lisätietoa. Ja toisaalta: koulutukseen osallistuminen ei ole tietenkään itsetarkoitus: monia asioita voi myös opiskella itsenäisesti nanohetkissä esimerkiksi digipalveluiden tallenteista, ohjeista tai verkkototeutuksista.

  Lisätietoja:

  • Ohjeita: help.jyu.fi ja kirjoita hakusana (esim. arviointimatriisi)  

  perjantai 5. helmikuuta 2021

  Tiesitkö tämän Zoomin Breakoutroomseista?

  Opettajat aika usein pohtivat, miten Zoomissa onnistuu mahdollisimman jouhevasti alihuoneiden hyödyntäminen, jos tilaisuudessa on useampi opettaja?

  Tässä tärkeimmät:

  * vain Host (!) pystyy aloittamaan Breakoutrooms -toiminnon. Tämä siitäkin huolimatta, että Co-host näkee työkalurivillään Breakoutrooms -painikkeen. Lisäarvona on kuitenkin se, että Co-host näkee hostin käynnistämän toimninnon jälkeen painikkeesta alihuoneiden nimet ja kunkin huoneen osallistujat.
  * Huomaa: kun Host on aloittanut breakoutrooms-toiminnon ja jakanut Co-hostit alihuoneisiin sparraajiksi, Co-host pystyy itse siirtymään tarvittaessa toiseen alihuoneiseen: klikkaa alihuoneessa Breakoutrooms-painiketta ja toisen pienryhmän kohdalta Join -painiketta

  Zoomin alihuoneissa on tätänykyä opettajan tekemän pienryhmiin jaon lisäksi mahdollisuus antaa opiskelijoiden valita mihin pienryhmään haluaa liittyä. Eli kun opettajana luot alihuoneita, valitse 3. vaihtoehto:

  Voit halutessasi nimetä huoneet oletusnimien sijaan haluamiksesi esim. teeman mukaan: vie hiiren osoitin ryhmän oletusnimen kohdalle ja kynä-painikkeesta voit vaihtaa ryhmän nimen:

  maanantai 25. tammikuuta 2021

  Flippaus 2.0 - valmennusta keväällä 2021

  Jyväskylän yliopistossa opettajia valmennetaan ja tuetaan flipatun opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa vuoden 2021 aikana. Tule mukaan kehittämään osaamista ja jakamaan kokemuksia!

  Kuva: Pixabay_0

  Miksi kannattaisi flipata? Flippauksella (Flipped learning) tarkoitetaan käänteistä oppimista, jossa opiskelijat omaksuvat tarvittavat tiedot ennen yhteiseen tapaamiseen osallistumista ja jossa opettajan osaamista voidaan hyödyntää oikea-aikaisesti. Yhteisissä tapaamisissa syvennetään osaamista sekä ratkotaan epäselviksi jääneitä ja vaikeita asioita. Näin opettajalle jää enemmän aikaa opiskelijoiden ohjaukseen.

  Haku Flippausvalmennukseen pe 29.1. mennessä ja toiminta käynnistyy 15.2.2021. Lisätietoja aikataulusta löydät valmennuksen esittelyvideosta. Katso esittelyvideo: https://r.jyu.fi/flippariksi

  JYU:n opettajien aiempia kokemuksia flippauksesta: Flippaus 1.0. -koulutushankkeeseen vuonna 2019 ilmoittautui mukaan 45 opettajaa. Opettajat ovat kokeneet, että koulutuksesta oli heille iso apu Covid19-viruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, jossa opetus täytyi nopeasti muuttaa kontaktiopetuksesta verkko-tai monipaikkaopetukseksi.

  Tässä heidän kommenttejaan:
  "Opiskelijat oppivat paremmin flipatussa opetuksessa, oppiminen oli tehokkaampaa ja opetustilanteissa käydyt keskustelut opetettavista aiheista olivat syvempiä kuin perinteisesti toteutetuilla kursseilla. Myös kurssien lopputehtävät koettiin laadukkaampina kuin ennen flippausta."
  "Asioita ei ole tarvinnut opettaa toistamiseen kuten aiemmin ja opiskelijat ovat pystyneet soveltamaan tietoa analyyseissa syvemmin."
  "Opiskelijat kokevat, että flipattu opetus on joustavaa ja he pystyvät valitsemaan itse sopivimman ajan asioiden omaksumiseen. Lisäksi opiskelijoiden mielestä oppiminen on tehokkaampaa kuin perinteisessä opetuksessa."